09/09/2022

Prvi ciklus uzorkovanja i analize površinskih voda u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj krajini“ (VIDEO)

Jedan od osnovnih ciljeva projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Udruženje „Za česme“ sa partnerskim organizacijama, je utvrđivanje postojećeg stanja životne sredine i praćenje uticaja daljeg rudarenja na kvalitet životne sredine. U tom cilju obavljeno je prvo od četiri ciklusa merenja kvaliteta površinskih voda, sedimenata i ihtio faune (riba) iz nekoliko vodotokova oko Bora i Zaječara (Brestovačka reka, Borska reka, Crni Timok, Veliki Timok).

Prema rečima Bobana Pogarčića uzorkovanje i rezultate analiza dostaviće Udruženju „Za česme“ referentna laboratorija „Anahem“ iz Beograda, koja ima dugogodišnje iskustvo, između ostalog, u ispitivanju zagađenja vode i zemljišta.

„Uzorci se uzimaju sa 10 lokacija, počev od Brestovačke reke, odnosno uliva kanala otpadnih voda iz novog rudnika „Čukaru Peki“ u Brestovačku reku, zatim njeno ušće u Crni Timok, pa Crni Timok ovde u Zaječaru na Popovoj plaži, zatim Borska reka, takođe na dva mesta: na mestu uliva otpadnih voda iz Grada Bora i mestu gde se ova reka uliva u Crni Timok, zatim nizvodno kod hidroelektrane Sokolovica ispitujemo još dva mesta i ušće Velikog Timoka u Dunav. Osim toga uzorkovanje se radi na Malom Peku, Velikom Peku i Peku.“

Prema rečima Pogarčića, osim standardnih analiza koje se inače rade, a podrazumevaju fizičko-hemijske i bakteriološke parametre voda, sada se rade i analize na teške metale i živu, kako bi se utvrdio uticaj novog rudnika na status površinskih voda, ihtiofaune i sedimenata.

„U toku trajanja projekta je predviđeno da imamo ukupno četiri ciklusa, dakle kad je nizak vodostaj i kada je visok, tako da će i tokom 2023. biti obavljena još dva ciklusa uzorkovanja i analiza svih ovih parametara.“

Prema našim saznanjima, dodaje Boban Pogarčić, do sada nisu rađene ovakve analize, pogotovu ne radi informisanja građana, što je naš cilj da građani mogu saznati da li ih ima i koliko je zagađenje reka u njihovom okruženju.

„Grad Zaječar je do sada merio neka mesta koja su letnja kupališta (Vanjin jaz, Popova plaža, Rgotsko jezero) i to prema pravilniku o kvalitetu voda, odnosno fizičko-hemijske i bakteriološke parametre kvaliteta. Ovo će biti nešto šire analize, a inače u toku je izrada plana i programa merenja statusa površinskih voda, tako da će se neka mesta uzorkovanja iz našeg projekta poklopiti sa gradskim, pa ćemo imati neke uporedive rezultate što se tiče tog kvaliteta.”

Svi rezultati merenja biće objavljeni na sajtu http://www.ekoloskiodgovor.rs gde postoji odeljak baza podataka, sa godinom, mernim mestom i analizom bilo da je to voda ili kvalitet vazduha.

Do kraja ove godine, kada bude viši vodostaj, biće obavljen još jedan ovogodišnji ciklus uzorkovanja i analize.

Udruženje „Za česme“
www.zacesme.rs

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.